Η εργασία περιγράφει συνοπτικά την κατάσταση των οδικών ατυχημάτων στην Ελλάδα.  Μετά την παρουσίαση των χαρακτηριστικών της εξέλιξης του αριθμού των οδικών ατυχημάτων και των αντίστοιχων θυμάτων και του δείκτη ιδιοκτησίας οχημάτων την τελευταία εικοσαετία, οι Ελληνικοί δείκτες ατυχημάτων συγκρίνονται με τους αντίστοιχους των άλλων κρατών της ΕΕ.  Παρουσιάζονται επίσης τα χαρακτηριστικά των οδικών ατυχημάτων αναφορικά με το οδικό δίκτυο, τα οχήματα και τους χρήστες της οδού.  Στο τέλος παρουσιάζονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά της ακολουθούμενης πολιτικής οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα.