Η ανάπτυξη προτύπων για την οδική ασφάλεια είναι μια πολύπλοκη διεργασία, η οποία απαιτεί την εξέταση τόσο της μετρήσιμης επιρροής συγκεκριμένων παραμέτρων, καθώς και τις βασικές τάσεις οι οποίες δεν μπορούν πάντα να μετρηθούν ή να παρατηρηθούν. Ο στόχος της εργασίας είναι να εφαρμόσει δομικά πρότυπα χρονοσειρών για την απόκτηση αξιόπιστων μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων προβλέψεων του κινδύνου θανάτου σε τροχαίο ατύχημα, χρησιμοποιώντας δεδομένα από πέντε Ευρωπαϊκές χώρες με διαφορετικά χαρακτηριστικά (Κύπρος, Ελλάδα, Ουγγαρία, Νορβηγία, Ελβετία). Δύο διαρθρωτικά πρότυπα χρονοσειρών χρησιμοποιήθηκαν: α) το τοπικό πρότυπο γραμμικής τάσης, και β) το πρότυπο κινδύνου λανθάνουσας χρονοσειράς. Επιπλέον, παρουσιάζεται ένα δομημένο δέντρο απόφασης (όπως αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του συν-χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ, ερευνητικού έργου DaCoTA) για την επιλογή του εφαρμοστέου προτύπου για κάθε περίπτωση. Πρώτα, τα δεδομένα νεκρών και έκθεσης που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη των προτύπων παρουσιάζονται και διερευνώνται. Έπειτα, παρουσιάζεται η διαδικασία για την ανάπτυξη των προτύπων, συμπεριλαμβανομένης και της εισαγωγής των μεταβλητών παρέμβασης και της ανάπτυξης σεναρίων κινητικότητας. Οι προβλέψεις οι οποίες χρησιμοποίησαν τα πρότυπα φαίνονται να είναι ρεαλιστικές και μέσα σε αποδεκτά διαστήματα εμπιστοσύνης. Η προτεινόμενη μεθοδολογία αποδεικνύεται πολύ αποτελεσματική για το χειρισμό διαφορετικών περιπτώσεων διαθεσιμότητας και ποιότητας δεδομένων, παρέχοντας μια κατάλληλη εναλλακτική λύση από την οικογένεια των διαρθρωτικών προτύπων χρονοσειρών σε κάθε χώρα. Τέλος, παρουσιάζονται προοπτικές και κατευθύνσεις για περαιτέρω μελλοντική έρευνα.