Διάφοροι δείκτες απόδοσης οδικής ασφάλειας (Safety Performance Indicators – SPIs) έχουν προταθεί για διαφορετικούς ερευνητικούς τομείς στην οδική ασφάλεια, κυρίως όσον αφορά στη συμπεριφορά του οδηγού (π.χ. χρήση ζώνης, αλκοόλ, ναρκωτικά, κλπ.) και στα οχήματα (π.χ. παθητική ασφάλεια), ωστόσο δεν έχουν αναπτυχθεί δείκτες για το οδικό δίκτυο και τον σχεδιασμό του. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη δεικτών για το οδικό δίκτυο που να χρησιμοποιηθούν ως σημείο αναφοράς για συγκρίσεις  πολλαπλών περιοχών. Ο δείκτης που αναπτύχθηκε ουσιαστικά πραγματοποιεί μια σύγκριση του υφιστάμενου οδικού δικτύου με αυτό που θεωρητικά απαιτείται και το οποίο ορίζεται ως εκείνο που ανταποκρίνεται σε κάποιες ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά με την οδική ασφάλεια. Η εργασία παρουσιάζει ένα θεωρητικό σχέδιο για τον προσδιορισμό του δείκτηκαθώς και τη μετουσίωσή της θεωρητικής σε μια πρακτική μέθοδο. Επίσης, η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται σε έναν αριθμό πιλοτικών χωρών όπως η Ολλανδία, η Πορτογαλία, η Ελλάδα και το Ισραήλ. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο δείκτης θα μπορούσε να υπολογιστεί αποτελεσματικά σε όλες τις χώρες, παρά τις ορισμένες διαφορές στις πηγές δεδομένων. Γενικά, οι υπολογιζόμενες συνολικές τιμές των δεικτών ήταν ρεαλιστικές και κυμάνθηκαν από 81% μέχρι 94%, με εξαίρεση την Ελλάδα όπου η τιμή του δείκτη ήταν σχετικά χαμηλότερη (67%). Ωστόσο, ο δείκτης  πρέπει να θεωρηθεί ως μια πρώτη προσπάθεια για τον προσδιορισμό του επιπέδου ασφάλειας του οδικού δικτύου. Η προτεινόμενη μέθοδος έχει κάποιους περιορισμούς και θα μπορούσε να βελτιωθεί περαιτέρω. Η εργασία αυτή παρουσιάζει τις απαραίτητες κατευθύνσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του δεικτη.