Στην εργασία αναλύονται μακροσκοπικές τάσεις οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα χρησιμοποιώντας πρότυπα χώρου-κατάστασης (state-space models) και δεδομένα 52 ετών (1960–2011). Αναπτύσσονται διάφορες μορφές προτύπων, ξεκινώντας από τα πιο απλά Seemingly unrelated time series equations (SUTSE), και καταλήγοντας στα πιο πλούσια latent risk time-series (LRT). Καθώς δεν υπάρχουν αξιόπιστες εκτιμήσεις οχηματοχιλιομέτρων για την Ελλάδα, ο αριθμός των οχημάτων σε κυκλοφορία χρησιμοποιείται ως εναλλακτικός δείκτης της έκθεσης στον κίνδυνο. Εναλλακτικά μοντέλα παρουσιάζονται και διαγνωστικά μεγέθη και σχήματα χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της ποιότητας τους και την εξαγωγή προτάσεων για τη βελτίωση τους. Τα πρότυπα περιλαμβάνουν σημαντικούς εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν το φαινόμενο (π.χ. οικονομική κρίση του 1986, πρόγραμμα απόσυρσης του 1991, αλλαγή του ορισμού του νεκρού του 1996). Τα πρότυπα εκτιμούνται χρησιμοποιώντας στοιχεία μέχρι το 2008 και χρησιμοποιούνται για την σύγκριση των αποτελεσμάτων πρόβλεψης τους για την περίοδο 2009-2011 με πραγματικά δεδομένα. Τα καλά αποτελέσματα πρόβλεψης, ειδικά στην περίοδο της κρίσης, επιβεβαιώνουν την καλή ποιότητα των προτύπων. Επίσης παρουσίαζονται αποτελέσματα πρόβλεψης μέχρι το 2020, τόσο για το βασικό πρότυπο, όσο και για ένα πρότυπο που λαμβάνει υπόψη του συγκεκριμένα την κρίση.  Τα αποτελέσματα της έρευνας υποδηλώνουν ότι είναι δυνατή η εφαρμογή των σύνθετων τεχνικών που παρουσιάζονται σε σύντομες χρονοσειρές, όπως αυτές που παρατηρούνται συνήθως στην οδική ασφάλεια.