Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η ανάπτυξη και ο έλεγχος ενός πλαισίου για την αποτίμηση της αποδοτικότητας μέτρων οδικής ασφάλειας και η αξιολόγηση της χρήσης του στη λήψη αποφάσεων. Για τον σκοπό αυτό, πραγματοποιείται διεξοδική ανασκόπηση των υφιστάμενων μεθόδων και πρακτικών σχετικά με την ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότητας και κόστους-ωφελειών στην οδική ασφάλεια. Επίσης, πραγματοποιείται μια σειρά πιλοτικών εφαρμογών της αποτίμησης της αποδοτικότητας διάφορων μέτρων οδικής ασφάλειας σε διάφορες χώρες, περιλαμβάνοντας διαφορετικούς τύπους μέτρων (με στόχο τον χρήστη, το όχημα, την οδική υποδομή, την πολιτική, την αστυνόμευση κλπ.), διαφορετικά επίπεδα εφαρμογής, από εθνικό σε τοπικό επίπεδο και από “εκ των προτέρων” σε “εκ των υστέρων” αποτίμηση. Από τα αποτελέσματα εξάγονται συμπεράσματα ως προς την αποδοτικότητα των διάφορων μέτρων και των σχετικών καθοριστικών παραγόντων. Παράλληλα, οι πιλοτικές εφαρμογές αναδεικνύουν μια σειρά ζητημάτων σχετικά με τις μεθοδολογίες και τα δεδομένα, για τα οποία απαιτείται περαιτέρω έρευνα. Οι διαδικασίες και τα εμπόδια που υπεισέρχονται στη χρήση μεθόδων αποτίμησης ανταποδοτικότητας σε διαφορετικά επίπεδα λήψης αποφάσεων οδικής ασφάλειας αναλύονται με βάση στοιχεία που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας των πιλοτικών εφαρμογών. Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα, προτείνεται ένα πλαίσιο για την προώθηση, εφαρμογή και αξιολόγηση της αποτίμησης ανταποδοτικότητας στη λήψη αποφάσεων οδικής ασφάλειας. Μια ιδιαίτερη δέσμη προτάσεων αφορά στην αντιμετώπιση των εμποδίων (βασικών, θεσμικών ή τεχνικών) στην ίδια την αποτίμηση ανταποδοτικότητας και στις σχετικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων.