Στην παρούσα έρευνα εξετάζονται τα χαρακτηριστικά των μετακινήσεων και κυκλοφορίας των οδηγών Ι.Χ. οχημάτων σε σχέση με την ηλικία των οδηγών, όπως αυτά καταγράφηκαν από μία εθνική έρευνα κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών στην Ελλάδα. Οι οδηγοί κατηγοριοποιήθηκαν με βάση την ηλικία τους σε τρεις διακριτές κατηγορίες: νέοι οδηγοί (18-24 ετών), «ενήλικες» οδηγοί (25-64 ετών) και ηλικιωμένοι οδηγοί (άνω των 65 ετών). Αρχικά διερευνήθηκε η συσχέτιση της κυκλοφορίας – εκφρασμένης σε μέσα ετήσια διανυθέντα οχηματοχιλιόμετρα – με την ηλικία και την εμπειρία των οδηγών και τα αποτελέσματα υπέδειξαν ότι η ηλικία του οδηγού αποτελεί πιο κρίσιμη παράμετρο από την εμπειρία του. Επιπλέον, διερευνήθηκε η συσχέτιση της κυκλοφορίας των οδηγών ανά κατηγορία ηλικίας σε σχέση με χαρακτηριστικά του οδηγού (εμπειρία, φύλο), του οχήματος (κυβισμός), των χαρακτηριστικών μετακίνησης (ημέρα, ώρα) και του οδικού περιβάλλοντος (τύπος περιοχής, τύπος οδού). Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε με χρήση καταλλήλων αναλύσεων διασποράς (ANOVA και Welch-test, για ετεροσκεδαστικό δείγμα) και επιπλέον στατιστικών αναλύσεων για τον υπολογισμό των επιπρόσθετων συσχετίσεων μεταξύ των επιμέρους κατηγοριών που εξετάστηκαν. Από τα μοντέλα προέκυψε ότι καθοριστικές παράμετροι που επηρεάζουν την κυκλοφορία των οδηγών σε σχέση με την ηλικία τους αποτελούν το φύλο των οδηγών, ο κυβισμός του οχήματος και ο τύπος της οδού. Παρατηρήθηκε επίσης συσχέτιση μεταξύ της ηλικίας των οδηγών και της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της νύχτας και του Σαββατοκύριακου.