Ο στόχος της έρευνας είναι να προτείνει ένα απλό και ταυτόχρονα αξιόπιστο πλαίσιο μοντέλων για τη σύγκριση του επιπέδου οδικής ασφάλειας διεθνώς, επιτρέποντας τον εντοπισμό των αλλαγών στην κλίση των καμπυλών επικινδυνότητας, καθώς και των σημείων στα οποία αυτές παρατηρούνται. Η εξέλιξη των θανάτων σε οδικά ατυχήματα σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες εξετάζεται μέσω της διαχρονικής εξέλιξης βασικών κοινωνικοοικονομικών δεικτών, συγκεκριμένα του στόλου οχημάτων και του πληθυσμού, σε επίπεδο χώρας. Παρουσιάζονται τμηματικά (piece-wise) γραμμικά μοντέλα παλινδρόμησης, με χρήση μιας μεθοδολογίας που επιτρέπει την ταυτόχρονη εκτίμηση όλων των κλίσεων των καμπυλών και των σημείων στα οποία αυτές μεταβάλλονται. Ο αριθμός και η θέση των σημείων  κάμψης, καθώς και οι κλίσεις των τάσεων που τα συνδέουν, διαφέρουν μεταξύ των χωρών, αποτυπώνοντας έτσι τις διαφορετικές τάσεις εξέλιξης της οδικής ασφάλειας σε κάθε χώρα. Από την ανάλυση αυτή μπορούν να προκύψουν χρήσιμα μαθήματα με εφαρμογή σε αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς μπορούν έτσι να προβλέψουν τη χρονική στιγμή κατά την οποία θα αναμενόταν να φτάσουν τα σημεία καμπής. Επιπλέον, η μεθοδολογία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για την ανάπτυξη πιο λεπτομερών μοντέλων, περιλαμβανομένων και πιο αξιόπιστων δεικτών έκθεσης σε κίνδυνο (όπως ο αριθμός των οχηματοχιλιομέτρων).