Τα Πολεοδομικά σταθερότυπα χρησιμοποιούνται κατά την εκπόνηση του πολεοδομικού σχεδιασμού σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, όπως επίσης και τις διατάξεις περί Χρήσεων Γης όπως εκάστοτε ισχύουν. Ο συνδυασμένος πολεοδομικός και συγκοινωνιακός σχεδιασμός θα πρέπει να εξυπηρετεί τις σύγχρονες τομεακές πολιτικές μεταφορών για την ανάπτυξη Βιώσιμων πόλεων και κοινοτήτων. Δεδομένου ότι τα προβλήματα, οι πολιτικές και οι στόχοι μεταβάλλονται σημαντικά με την πάροδο του χρόνου, είναι απαραίτητη η ύπαρξη επικαιροποιημένων δεικτών και προτύπων που θα εξυπηρετούν τις σύγχρονες ανάγκες, πολιτικές και στόχους σχεδιασμού. Στο πλαίσιο της εργασίας αξιολογούνται τα στοιχεία συγκοινωνιακού σχεδιασμού στα υφιστάμενα πολεοδομικά σταθεροτύπα (ΦΕΚ 285/Δ/2004) και διερευνάται η δυνατότητα ανταπόκρισής τους σε νέα δεδομένα και σύγχρονες ανάγκες ρύθμισης του χώρου στην Ελλάδα και η ανταπόκριση τους στις σύγχρονες τομεακές πολιτικές συγκοινωνιακού σχεδιασμού. Προτείνονται νέοι δείκτες, πρότυπα και πολιτικές σχεδιασμού και οδηγός ειδικότερων εν ισχύ τομεακών κανονισμών που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον συνδιασμένο κατά την εκπόνηση πολεοδομικών μελετών.