Βασικός στόχος του έργου είναι η κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για τα μέτρα/δράσεις που πρέπει να αναληφθούν σε εθνικό επίπεδο, από όλους του αρμόδιους φορείς, για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας της χώρας κατά την χρονική περίοδο 2021-2030. Η ανάπτυξη του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου θα οδηγήσει στον καθορισμό, στην εφαρμογή, στην παρακολούθηση και στην αξιολόγηση των απαραίτητων δράσεων, για τη δραστική μείωση του αριθμού των οδικών ατυχημάτων και του αριθμού των νεκρών και σοβαρά τραυματιών σε αυτά. Για την επίτευξη των στόχων του έργου και την επιτυχή εκπόνηση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας προτείνεται μια αποτελεσματική μεθοδολογική προσέγγιση που αποτελείται από εννέα Ενότητες Εργασιών. Αρχικά, θα πραγματοποιηθεί γενική αποτίμηση της εφαρμογής των προηγούμενων Στρατηγικών Σχεδίων Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα και ανασκόπηση εφαρμογής στρατηγικών και σχεδίων δράσης διεθνώς με έμφαση στις καλύτερες πρακτικές. Στη συνέχεια, θα καθοριστεί το όραμα και οι στόχοι Οδικής Ασφάλειας για την Ελλάδα την δεκαετία 2021-2030. Με βάση το όραμα και τους στόχους θα διαμορφωθεί η δομή του Στρατηγικού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας (καθορισμός δομής και προγραμμάτων, σχέδιο δράσεων οδικής ασφάλειας) και θα αναπτυχθεί ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης της εφαρμογής των δράσεων και των επιδόσεων. Καθ’ όλη τη διάρκεια του ερευνητικού έργου τα αποτελέσματα ευρείας διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς θα λαμβάνονται υπόψη στην οριστικοποίηση των προτάσεων.