Το πρόβλημα των οδικών ατυχημάτων αποτελεί ένα από τα πλέον κρίσιμα στην Ελλάδα και διεθνώς, και αποτελεί αιτία θανάτου παγκοσμίως για περισσότερους από 1,2 εκατομμύρια ανθρώπους ετησίως. Ο στόχος της παρούσας μεταδιδακτορικής έρευνας Ο στόχος της παρούσας μεταδιδακτορικής έρευνας είναι η συσχέτιση οδικών ατυχημάτων με κυκλοφοριακά και μετεωρολογικά δεδομένα υψηλής ευκρίνειας, για την καταγραφή και κατά συνέπεια μείωση της επικινδυνότητας σε πραγματικό χρόνο (real-time). Για τον σκοπό αυτό, θα αξιοποιηθούν κυκλοφοριακά, μετεωρολογικά και δεδομένα ατυχημάτων σε αυτοκινητόδρομο.

Αρχικά, θα εξεταστεί ποιοί είναι οι κρίσιμοι παράγοντες που επηρεάζουν την πιθανότητα (likelihood), τη συχνότητα (frequency) και τη σοβαρότητα (severity) ατυχήματος. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη για πρώτη φορά στον τομέα αυτό, ειδικών μοντέλων πολυ-παραμετρικής παλινδρόμησης που θα λαμβάνουν υπόψην την υψηλή συσχέτιση μεταξύ των ανεξαρτήτων μεταβλητών (correlation). Με τον τρόπο αυτό, θα επιτευχθεί βαθύτερη κατανόηση του φαινομένου, καθώς δε θα χρειαστεί να αποκλειστούν κάποιες ανεξάρτητες μεταβλητές λόγω της υψηλής συσχέτισής τους με άλλες σημαντικές ανεξάρτητες μεταβλητές.

Θα διευρευνηθεί επίσης η χρήση εναλλακτικών μεθοδολογιών, όπως η θεωρία καταστροφών (cusp catastrophe theory), ιδιαιτέρως για τη μελέτη της συχνότητας ατυχήματος καθώς η έντονη μη-γραμμικότητα των προτύπων αυτών θα επιτρέψει την διερεύνηση των κρίσιμων παραγόντων που έχουν έντονη επιρροή στα οδικά ατυχήματα και αυξάνουν δραματικά τον κίνδυνο ατυχήματος. Έτσι θα γίνει δυνατή η εφαρμογή επεμβάσεων οι οποίες με ελάχιστο κόστος θα έχουν το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα (cost-effective).