Αντικείμενο της συγκεκριμένης έρευνας είναι η διερεύνηση της εισαγωγής του αυτοματισμού στις μεταφορές εστιάζοντας στην επιρροή και στις επιπτώσεις των αυτόνομων οχημάτων στην κυκλοφορία, λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές προκλήσεις. Πιο συγκεκριμένα, στόχος της έρευνας είναι να ορίσει και να προσδιορίσει μοντέλα και πρότυπα (προφίλ) οδηγικής συμπεριφοράς, προσομοιάζοντας τη συμπεριφορά των αυτόνομων οχημάτων με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο, τα οποία θα προσπαθήσουν να καλύψουν όλα τα σχετικά επίπεδα αυτοματισμού για πιθανούς ρυθμούς διείσδυσης των συνδεδεμένων και αυτόνομων οχημάτων. Σε αυτό το πλαίσιο, θα πραγματοποιηθεί η διερεύνηση μοντέλων και προτύπων μέσω διαδικασίας προσομοίωσης σε μικροσκοπικό επίπεδο και στη συνέχεια θα διεξαχθεί η ανάπτυξη και η εφαρμογή προτύπων μηχανικής μάθησης τα οποία θα οδηγήσουν στον προσδιορισμό τους. Τα αποτελέσματα της διατριβής θα είναι κατάλληλα να προσφέρουν στους οδηγούς και στους ενδιαφερόμενους φορείς μια εμπεριστατωμένη θέση, προκειμένου να διαχειριστούν την εισαγωγή του αυτοματισμού στις αστικές περιοχές, χρησιμοποιώντας αρμόζουσες στρατηγικές.