Το BE OPEN στοχεύει στη δημιουργία μιας κοινής αντίληψης σχετικά με τον πρακτικό αντίκτυπο του Open Science και στον εντοπισμό και την εφαρμογή των απαιτούμενων μηχανισμών για να καταστεί πραγματικότητα στην έρευνα στον τομέα των μεταφορών. Η επίτευξη ανοικτής πρόσβασης σε δημοσιεύσεις, καθιστώντας τα υποκείμενα δεδομένα εύχρηστα, προσβάσιμα, διαλειτουργικά, επαναχρησιμοποιήσιμα και ελεύθερα όπου είναι δυνατόν, και η χρήση ανοιχτά και συνεργατικά διαδικασιών και υποδομών μέσω του Ευρωπαϊκού Open Science Cloud (EOSC) θα είναι βασικοί παράγοντες ώστε οι ερευνητές να μοιράζονται -επαναχρησιμοποιούν – αναπαράγουν την επιστήμη ώστε να φέρνουν έναν τέτοιο κρίσιμο τομέα πιο κοντά στην κοινωνία και να επιτρέπουν την ελεύθερη καινοτομία. Η ελεύθερη πρόσβαση, η διαφάνεια, η δικαιοσύνη, η αναπαραγωγικότητα της επιστήμης είναι βασικά στοιχεία γύρω από τα οποία το ΒΕ OPEN θα επιδιώξει να θεσπίσει τους βασικούς κανόνες για τις ερευνητικές κοινότητες των μεταφορών, δημιουργώντας τελικά μια κοινότητα ερευνητικών οργανισμών στον τομέα των μεταφορών που επιθυμούν να εργαστούν βάσει ενός κοινά συμφωνημένου “Κώδικα συμπεριφοράς για την ανοικτή επιστήμη”. Για τον σκοπό αυτό, το BE OPEN έχει ένα διπλό σχέδιο δράσης για τους φορείς στις βασικές μεταφορές και την ελεύθερα προσβάσιμη επιστήμη σε ένα διπλό σχέδιο δράσης: να συμμετάσχουν σε μια συμμετοχική προσέγγιση, προωθώντας έναν διάλογο για την ελεύθερη πρόσβαση στην επιστήμη (τι υπάρχει, τι πρέπει να γίνει, πώς πρέπει να γίνει) μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο και να εκπονήσει λεπτομερή χάρτη για την εφαρμογή βιώσιμων ανοικτών δομών επιστήμης που περιλαμβάνουν βασικές πρακτικές, υποδομές, πολιτικές και επιχειρήσεις λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του τομέα της έρευνας στον τομέα των μεταφορών και τη χρήση και ολοκλήρωση των υφιστάμενων υποδομών και την αναδυόμενη πρωτοβουλία του EOSC.