Τα συνεργατικά ευφυή συστήματα μεταφορών (ITS), τα οποία επιτρέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ οχημάτων και οδικών υποδομών, είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη της Συνδεδεμένης, Συνεργατικής και Αυτοματοποιημένης Κινητικότητας (CCAM). Το έργο αυτό αποσκοπεί στην ολοκληρωμένη αξιολόγηση της επιρροής της Συνδεδεμένης, Συνεργατικής και Αυτοματοποιημένης Κινητικότητας καθώς και των πολύπλευρων επιπτώσεων της ενσωμάτωσης προηγμένων τεχνολογιών και συστημάτων επικοινωνίας στις μεταφορές. Το ερευνητικό αυτό εγχείρημα εμβαθύνει στις συνέπειες της ασφάλειας, της αποδοτικότητας, του περιβάλλοντος, της οικονομίας και της κοινωνίας της Συνδεδεμένης, Συνεργατικής και Αυτοματοποιημένης Κινητικότητας. Τα αποτελέσματα αυτού του έργου θα περιλαμβάνουν μια σειρά επικυρωμένων μεθόδων για την αξιολόγηση των μελλοντικών επιπτώσεων των υφιστάμενων και νέων συστημάτων αυτόματης και συνδεδεμένης κυκλοφορίας κινητικότητας.