Τα οδικά ατυχήματα αποτελούν μείζον κοινωνικό πρόβλημα στις σύγχρονες κοινωνίες, με τους τραυματισμούς από τροχαία ατυχήματα να υπολογίζονται ως η όγδοη κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως. Ιδιαίτερα στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, οι τραυματισμοί από τροχαία ατυχήματα είναι διπλάσιοι από εκείνους στις χώρες υψηλού εισοδήματος και εξακολουθούν να αυξάνονται. Σύμφωνα με τη Δεκαετία Δράσης του ΟΗΕ, υπάρχει ανάγκη να ενισχυθούν οι παγκόσμιες και εθνικές προσπάθειες για τη μείωση των ατυχημάτων μέσω προσεγγίσεων που βασίζονται σε στοιχεία. Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η ανάπτυξη μιας παγκόσμιας βάσης δεδομένων για την οδική ασφάλεια, η οποία θα βοηθήσει τις κυβερνήσεις και τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες, να αποφασίσουν για τις καταλληλότερες πολιτικές και μέτρα οδικής ασφάλειας, προκειμένου να επιτευχθούν απτά αποτελέσματα.