Στόχος  του έργου είναι να παρέχει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση της Οδηγίας 2006/126/ΕΚ για τις άδειες οδήγησης, ιδίως της επιρροής της στην οδική ασφάλεια και των καινοτομιών που εισάγονται με την Οδηγία. Για τον σκοπό αυτό, θα αναλυθούν όλα τα θέματα που αφορούν στο ενιαίο πρότυπο άδειας, ειδικά εάν και σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκαν οι στόχοι του.  Στη συνέχεια θα εξετασθεί η επιρροή της διοικητικής εγκυρότητας των αδειών και των ιατρικών εξετάσεων στην οδική ασφάλεια στα κράτη μέλη της ΕΕ . Θα εξεταστούν επίσης οι τροποποιήσεις  των κατηγοριών αδειών οδήγησης που θεσπίστηκαν με την Οδηγία 2006/126 /ΕΚ.  Τα υφιστάμενα πρότυπα για τους εξεταστές οδήγησης στα κράτη μέλη θα επανεξεταστούν ως προς τη συμμόρφωση προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ. Στη συνέχεια, θα γίνει επισκόπηση και ανάλυση της επίδρασης της χρήσης του RESPER στα κράτη μέλη της ΕΕ. Μια ολοκληρωμένη διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς θα διεξαχθεί ώστε να προσδιορισθούν τα κύρια προβλήματα των κρατών μελών στη συμμόρφωση με την Οδηγία 2006/126/ΕΚ και να προταθούν βέλτιστες πρακτικές για τη μείωση αυτών των προβλημάτων. Τα αποτελέσματα όλων των παραπάνω εργασιών θα αποτελέσουν τη βάση για τη διαμόρφωση συστάσεων για τις πολιτικές που πρέπει να υιοθετηθούν για το θέμα αυτό στην ΕΕ.