Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να εξετάσει και να αξιολογήσει τις επιδόσεις και τις πιο κρίσιμες παραμέτρους που μπορούν να προβλέψουν την οδηγική απόδοση οδηγών με εγκεφαλικές παθήσεις. Οι εγκεφαλικές παθήσεις που έχουν μελετηθεί είναι οι εξής: Η ήπια γνωστική εξασθένηση (MCI), η νόσος του Alzheimer (AD) και η νόσος του Parkinson (PD). Για το σκοπό αυτό θα γίνει εκτεταμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση προκειμένου να διερευνηθούν οι κρίσιμες παράμετροι που εξετάζονται στο επιστημονικό πεδίο των οδηγικών επιδόσεων των οδηγών με εγκεφαλικές παθήσεις. Θα αξιολογηθούν οι μέθοδοι αξιολόγησης της οδήγησης, όπως πειράματα σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης, πειράματα προσομοίωσης οδήγησης, νευρολογικές και νευροψυχολογικές δοκιμασίες κ.ά., καθώς και τα σχετικά αποτελέσματα της βιβλιογραφίας. Αρχικά, θα εξεταστεί ο ρόλος των νευρολογικών και νευροψυχολογικών δοκιμασιών στην αξιολόγηση της οδηγικής συμπεριφοράς ασθενών με εγκεφαλικές παθήσεις. Στη συνέχεια, θα διερευνηθεί διεξοδικά ο ρόλος των αξιολογήσεων επί της οδού και ο ρόλος των πειραμάτων προσομοίωσης οδήγησης, στην αξιολόγηση της οδηγικής απόδοσης. 28 μελέτες που εξετάζουν παραμέτρους οδήγησης που θα μπορούσαν να προβλέψουν και να αξιολογήσουν τις επιδόσεις οδήγησης ασθενών που πάσχουν από εγκεφαλική παθολογία (MCI, AD και PD) εξετάζονται. Όλες αυτές οι μελέτες αφορούν πρόσφατες έρευνες και αναφέρουν ποσοτικά αποτελέσματα. Η ανάλυση των επιδόσεων οδήγησης των οδηγών με εγκεφαλικές παθήσεις μπορεί να επιτρέψει τον προσδιορισμό μέτρων που μπορούν να βελτιώσουν την ασφάλεια οδήγησης, όπως περιοριστικά μέτρα, εκπαίδευση και χορήγηση αδειών, εκστρατείες ενημέρωσης, ιατρική και νευροψυχολογική παρακολούθηση.