Το έργο ERSOnext έχει ως στόχο να υποστηρίξει το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας (ERSO) με βελτιωμένα, επικαιροποιημένα και ολοκληρωμένα δεδομένα και γνώση για την οδική ασφάλεια, ακολουθώντας μια ολοκληρωμένη και ολιστική προσέγγιση οδικής ασφάλειας. Bασίζεται στα υφιστάμενα περιεχόμενα και διαδικασίες, επικαιροποιώντας και όποτε χρειάζεται βελτιώνοντας τη χρηστικότητα, την προσβασιμότητα και τη συνολική εμπειρία του χρήστη, περιλαμβάνοντας τα πιο σύγχρονα γραφικά, διαδραστικά και δυναμικά χαρακτηριστικά. Τα υπάρχοντα περιεχόμενα του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Οδικής Ασφάλειας θα ενισχυθούν περαιτέρω με δύο νέα βασικά παραδοτέα, και συγκεκριμένα τους Δείκτες Επίδοσης Οδικής Ασφάλειας και την Παρακολούθηση των Εθνικών Στρατηγικών Οδικής Ασφάλειας, παρέχοντας μια ολιστική εμπειρία στον τελικό χρήστη του Παρατηρητηρίου.