Το ESRA2 (Ηλεκτρονική έρευνα για τις στάσεις των χρηστών των οδών) είναι μια κοινή διεθνής πρωτοβουλία ερευνητικών οργανισμών και ινστιτούτων οδικής ασφάλειας που συντονίζει το Ινστιτούτο Vias.

Στόχος του έργου είναι η επιστημονική υποστήριξη της χάραξης πολιτικής για την οδική ασφάλεια σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Χρησιμοποιώντας μια ομοιόμορφη μέθοδο δειγματοληψίας και ένα κοινό ερωτηματολόγιο, εξασφαλίζεται η συγκρισιμότητα των αποτελεσμάτων σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Πρόθεση των εταίρων του ESRA2 είναι να επαναλαμβάνεται αυτή η έρευνα σε τριετή βάση. Ένα βασικό σύνολο ερωτήσεων διατηρείται σε κάθε έκδοση της έρευνας. Αυτό επιτρέπει την ανάπτυξη μιας χρονοσειράς δεικτών επιδόσεων οδικής ασφάλειας.

Το έργο ESRA ξεκίνησε σε 17 χώρες το 2015 και επεκτάθηκε σε 38 χώρες το 2017.

Μετά από μια προσεκτική εξέταση των διαφορετικών επιλογών, επιλέχθηκε διαδικτυακή έρευνα που διεξάγεται σε κάθε χώρα χρησιμοποιώντας αντιπροσωπευτικά δείγματα (N = 1.000) των εθνικών πληθυσμών ενηλίκων. Το αναπτυγμένο κοινό ερωτηματολόγιο (Αγγλικά) μεταφράζεται / προσαρμόζεται σε εθνικές εκδόσεις. Το ερωτηματολόγιο καλύπτει τέσσερα κύρια θέματα οδικής ασφάλειας: ταχύτητα, οδήγηση υπό την επιρροή αλκοόλ/ουσιών, απόσπαση της προσοχής / κόπωση και σύστημα προστασίας σε διάφορα θέματα οδικής ασφάλειας.