Το έργο αφορά στον έλεγχο της ασφάλειας της Προμελέτης και της Αναλυτικής Μελέτης Οδοποιίας του κύριου οδικού δικτύου του έργου Αναβάθμισης της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης – Flyover. Στο πλαίσιο του έργου θα συνταχθεί σχετική έκθεση στόχος της οποίας είναι η επισήμανση περιοχών οι οποίες ενδεχομένως προκαλούν ανησυχίες ως προς την παρεχόμενη ασφάλεια. Αυτές οι περιοχές, εφόσον υπάρχουν, με βάση τη σοβαρότητά τους στην υποβάθμιση της οδικής ασφάλειας, θα ταξινομηθούν ως εξής:

– Mεγάλη επιβάρυνση

– Μέτρια επιβάρυνση

– Μικρή επιβάρυνση

Επιπλέον θα υποβληθούν συστάσεις για τυχόν διορθωτικές παρεμβάσεις που απαιτούνται, ώστε να υποβοηθηθεί τόσο ο φορέας διαχείρισης του έργου όσο και οι μελετητές στην κατανόηση της σημασίας του υπόψη ελέγχου.