Το LEVITATE στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ευρέος πλαισίου αξιολόγησης του αντίκτυπου των συνδεδεμένων και αυτόματων οχημάτων (ΣΑΟ) σε όλες τις πτυχές των μεταφορών και της ατομικής κινητικότητας καθώς και σε κοινωνικό επίπεδο. Αυτό το πλαίσιο θα χρησιμοποιηθεί για να αξιολογούνται οι επιπτώσεις των ΣΑΟ στα άτομα, το σύστημα κινητικότητας και την κοινωνία χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα δεικτών. Το χρονοδιάγραμμα πρόβλεψης θα περιλαμβάνει

  • βραχυπρόθεσμα – ΣΑΟ σε πρώιμο στάδιο εφαρμογής, οι τεχνολογικές δυνατότητες ευθυγραμμίζονται σε γενικές γραμμές με τη σημερινή κατάσταση
  • μεσοπρόθεσμα – η καθιέρωση των ΣΑΟ γίνεται πιο διαδεδομένη, αυξάνοντας την ικανότητα των τεχνολογιών. Αύξηση του αριθμού των αυτόματων οχημάτων
  • μακροπρόθεσμα – πανταχού παρόντα ολοκληρωμένα συστήματα μεταφορών, ο στόλος των οχημάτων είναι κατά κύριο λόγο αυτοματοποιημένος, η προσωπική κινητικότητα, τα οχήματα και η υποδομή έχουν προσαρμοστεί στις νέες τεχνολογίες.

Τα αποτελέσματα του Levitate θα περιλαμβάνουν μια σειρά επικυρωμένων μεθόδων για τη μέτρηση των επιπτώσεων των υφιστάμενων τεχνολογιών και την πρόβλεψη των μελλοντικών συστημάτων. Οι μέθοδοι θα εφαρμοστούν σε μια σειρά σεναρίων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της σημερινής κατάστασης ώστε να παρέχουν μια σειρά από μελέτες επιπτώσεων για νέες και μελλοντικές τεχνολογίες κινητικότητας. Με βάση την προσέγγιση Levitate ένα νέο εργαλείο στήριξης της λήψης αποφάσεων για τη συνδεδεμένη και την αυτοματοποημένη κινητικότητα θα αποτελέσουν βάση για τη μελλοντική χάραξη πολιτικής κινητικότητας.