Ο στόχος αυτού του προγράμματος είναι η ανάπτυξη μεθοδολογικής προσέγγισης σχετικά με την ανάπτυξη δικτύου και βάσης δεδομένων με αντικείμενο “IRTAD και Πόλεις”. Το κύριο αποτέλεσμα του έργου θα είναι η προετοιμασία μιας έκθεσης που θα περιλαμβάνει επισκόπηση της διεθνούς σχετικής βιβλιογραφίας, προσδιορισμό των απαραίτητων δεδομένων, καθορισμό των καταλληλότερων στοιχείων έκθεσης σε κίνδυνο για τη μέτρηση της ασφάλειας, καθορισμό των πιο κατάλληλων δεικτών οδικής ασφάλειας, καθορισμό της απαιτούμενης βάσης γνώσεων, κριτήρια επιλογής πόλεων και ομαδοποίησής τους, προσδιορισμό των τύπων ανάλυσης και των αποτελεσμάτων και προσδιορισμό του πεδίου εφαρμογής του δικτύου εμπειρογνωμόνων.