Προκειμένου να αναπτυχθούν τα κατάλληλα συστήματα για την ασφαλή συμπεριφορά του οδηγού, απαιτείται κατανόηση της οδηγικής συμπεριφοράς και των επιμέρους παραγόντων που θέτουν σε κίνδυνο τους οδηγούς. Στόχος του έργου BeSmart είναι η ανάπτυξη μιας καινοτόμου εφαρμογής «Διαδικτύου των Πραγμάτων» (Internet of Things), με εργαλεία αξιολόγησης και βελτίωσης της συμπεριφοράς και της ασφάλειας όλων των οδηγών (οδηγών αυτοκινήτων, δικύκλων, ποδηλατών, και επαγγελματιών), κατά τη διάρκεια πολυτροπικών μετακινήσεων. Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθεί, σε πείραμα φυσικής οδήγησης 200 οδηγών διάρκειας 12 μηνών:

α) συλλογή δεδομένων οδηγικής συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια πολυτροπικών μετακινήσεων μέσω εφαρμογής κινητού τηλεφώνου και ανάλυση των δεδομένων για τον εντοπισμό επικίνδυνων συμπεριφορών που οφείλονται σε υπερβολική ταχύτητα, απότομους ελιγμούς, απόσπαση της προσοχής κλπ., ώστε να δημιουργηθεί το “αποτύπωμα” ασφαλείας του οδηγού, και

β) ανάπτυξη καινοτόμων παρεμβάσεων μέσω εφαρμογών κινητού τηλεφώνου και διαδικτυακής πλατφόρμας, για την ενημέρωση, την ειδοποίηση, την παροχή κινήτρων και την εκπαίδευση των οδηγών, με στόχο τη βελτίωση των οδηγικών τους ικανοτήτων και τη μείωση των σφαλμάτων τους και της επικινδυνότητάς τους.

Οι σχετικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν δύο επίπεδα:

α) εξατομικευμένη ανατροφοδότηση πληροφορίας θα παρέχεται σε όλους τους οδηγούς, με οδηγικά στατιστικά και αναφορές, επιτρέποντας στους οδηγούς να εντοπίζουν τα κρίσιμα ελλείμματα ή τις επικίνδυνες συμπεριφορές για τους διάφορους τρόπους μετακίνησης, και

β) συστήματα παροχής κινήτρων σε ένα πλαίσιο «κοινωνικού παιγνίου» (social gamification), με εξατομικευμένους στόχους για κάθε οδηγό, και συγκριτική αξιολόγηση με τους άλλους οδηγούς. Το έργο βασίζεται σε μια προσέγγιση φιλική προς το χρήστη, εργονομική και χαμηλού κόστους, η οποία επιτρέπει την ευελιξία στη συλλογή και το χειρισμό των δεδομένων και αυξάνει τις δυνατότητες εκμετάλλευσης με ευρεία αποδοχή από τους τελικούς χρήστες των προτεινόμενων εργαλείων (τους ίδιους τους οδηγούς, την επιστημονική κοινότητα, επιχειρήσεις και επαγγελματίες, Αρχές κλπ.).

Τα κυριότερα αναμενόμενα αποτελέσματα αφορούν αφενός επιπτώσεις στην οδική ασφάλεια και άλλες σημαντικές κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις, όσο και νέες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση και υποστήριξη των οδηγών, στην ασφαλέστερη χρήση οχημάτων (με χρήσιμες προεκτάσεις προς την εποχή της αυτόνομης οδήγησης, και ενίσχυση της δυνατότητας καινοτομίας και τη δημιουργία νέων ευκαιριών στην αγορά για τις επιχειρήσεις.