Στόχος της μεταδιδακτορικής διατριβής είναι η πολύ-επίπεδη ανάλυση της οδηγικής συμπεριφοράς με έμφαση στη χρήση κινητού τηλεφώνου με δεδομένα πειράματος σε προσομοιωτή οδήγησης. Πιο συγκεκριμένα, η προτεινόμενη μεταδιδακτορική έρευνα αποτελεί προέκταση της Διδακτορικής Διατριβής του ερευνητή, στο πλαίσιο της οποίας, πραγματοποιήθηκε πείραμα σε προσομοιωτή οδήγησης κατά τα οποίο 95 συμμετέχοντες οδήγησαν υπό διαφορετικές συνθήκες απόσπασης της προσοχής (κινητό τηλέφωνο, συνομιλία με συνεπιβάτη), εντός/εκτός κατοικημένης περιοχής σε χαμηλό/υψηλό κυκλοφοριακό φόρτο. Στη συνέχεια δημιουργήθηκε μια νέα βάση δεδομένων στην οποία καταγράφονται όλες οι μεταβλητές για ένα χρονικό διάστημα 15 δευτερολέπτων πριν και 15 δευτερολέπτων μετά από κάθε μη αναμενόμενο συμβάν. Για την επίτευξη των στόχων της έρευνας αναπτύχθηκε μια σύνθετη μεθοδολογική διαδικασία που περιλαμβάνει διαφορετικές στατικές μεθόδους όπως περιγραφικές αναλύσεις, ανάπτυξη μεικτών γραμμικών μοντέλων γραμμικής παλινδρόμησης και ανάπτυξη δομικών μοντέλων εξισώσεων τα οποία αποτελούν το κύριο μεθοδολογικό στόχο. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι είναι διαφορετικές οι παράμετροι που επηρεάζουν την οδηγική συμπεριφορά από αυτές που επηρεάζουν την αλλαγή στη συμπεριφορά που συντελείται μετά από ένα μη αναμενόμενο συμβάν, κάτι το οποίο ποσοτικοποιείται για πρώτη φορά μέσα από την παρούσα έρευνα και μπορεί να αποτελέσει πυξίδα για περαιτέρω διερεύνηση των αλλαγών που λαμβάνουν χώρα μετά από ένα μη αναμενόμενο συμβάν.