Η μελέτη περιλαμβάνει τρεις φάσεις:

– Η πρώτη φάση περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που απαιτούνται για την ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας για κοινή αξιολόγηση της οδικής ασφάλειας σε όλο το δίκτυο και για ένα σύστημα αξιολόγησης ασφάλειας για την ταξινόμηση του υπάρχοντος οδικού δικτύου σε κατηγορίες σύμφωνα με την παρεχόμενη ασφάλεια. Σε αυτή τη φάση, θα πραγματοποιηθούν δειγματοληπτικές αξιολογήσεις σε επιλεγμένα οδικά τμήματα με σκοπό την επικύρωση της προτεινόμενης μεθοδολογίας.

– Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει μια πιλοτική εφαρμογή μεγάλης κλίμακας της μεθοδολογίας, σε μια σειρά οδικών τμημάτων σε όλα τα κράτη μέλη που θα χρησιμεύσουν ως παραδείγματα σε κάθε κράτος μέλος.

– Τέλος, η τρίτη φάση περιλαμβάνει δραστηριότητες προσέγγισης και απολογισμού, όπως παρουσιάσεις στην ομάδα εμπειρογνωμόνων EGRIS, ημερίδα διαβούλευσης με ενδιαφερόμενους φορείς, προετοιμασία υλικού για την προβολή των αποτελεσμάτων της πιλοτικής εφαρμογής και για την υποστήριξη της εξωτερικής επικοινωνίας, σύνταξη της τελικής έκθεσης του έργου, ανάπτυξη συστάσεων για μελλοντικές δράσεις κ.λπ..