Στόχος του Παρατηρητηρίου Οδικής Ασφάλειας ΕΜΠ είναι να στηρίξει την ελληνική και τη διεθνή κοινότητα οδικής ασφάλειας με τις τρέχουσες βασικές γνώσεις και δεδομένα,  που συλλέγονται, αναλύονται και οργανώνονται στο πλαίσιο των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τμήματος Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ, καθώς και στο πλαίσιο συνεργασιών με διάφορους εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς. Για το σκοπό αυτό θα αναπτυχθεί ένα ευρύ δίκτυο επικοινωνίας που περιλαμβάνει προσωπική επικοινωνία με εμπειρογνώμονες σε θέματα οδικής ασφάλειας, εξειδικευμένη έρευνα (π.χ. έρευνες, πειράματα κλπ) και συνεχή συμμετοχή σε δραστηριότητες οδικής ασφάλειας διεθνώς. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται θα κωδικοποιούνται κατάλληλα, θα αναλύονται και θα δημοσιεύονται. Τα αποτελέσματα θα παρουσιάζονται μέσα από την υπάρχουσα ιστοσελίδα (www.nrso.ntua.gr), η οποία θα αναπτυχθεί περαιτέρω και να εμπλουτιστεί. Το Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας ΕΜΠ θα συμβάλει στη μείωση του αριθμού των οδικών ατυχημάτων και των τραυματισμών σε αυτά στην Ελλάδα και διεθνώς μέσα από την επιστημονική υποστήριξη της λήψης αποφάσεων για πολιτικές, προγράμματα και δράσεις οδικής ασφάλειας με βάση δεδομένα. Σε επόμενο στάδιο, θα αναπτυχθεί και ελληνική έκδοση του Παρατηρητηρίου.