Το έργο OptiMo αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση της οδηγικής συμπεριφοράς όσον αφορά την οδική ασφάλεια, την ενέργεια και το περιβάλλον, καθώς και την ανταπόκριση σε επίπεδο οδικού δικτύου. Η προτεινόμενη έρευνα βασίζεται στον συνδυασμό της οδικής ασφάλειας, της ενεργειακής απόδοσης και της πράσινης κινητικότητας με την εναρμόνιση των αντίστοιχων μετρικών για την ταυτόχρονη επίτευξη της βέλτιστης επίδοσης αυτών των τριών πεδίων. Επιπλέον, θα διερευνηθεί η ευαισθησία του αντίκτυπου της αλλαγής οδηγικής συμπεριφοράς σε αυτά τα πεδία (οδική ασφάλεια, ενέργεια, εκπομπές), ιδίως σε όλη τη δυναμική του δικτύου μεταφορών. Το OptiMo θα αξιοποιήσει όλες τις διαθέσιμες πηγές δεδομένων (κυκλοφορία, ποιότητα του αέρα και ενέργεια) στην πόλη της Αθήνας και θα εισάγει πρωτόκολλα χωρικής και χρονικής μεταβασιμότητας για κλιματική και ενεργειακή ουδετερότητα σύμφωνα με τις αρχές του ευρωπαϊκού Green Deal και του Vision Zero. Μετά τη συλλογή και ενσωμάτωση των δεδομένων κυκλοφορίας, εκπομπών και ενέργειας, θα εφαρμοστούν αλγόριθμοι βελτιστοποίησης τελευταίας τεχνολογίας σε κάθε πεδίο ξεχωριστά για την απόκτηση γνώσεων σχετικά με την καλύτερη απόδοση οδήγησης. Έπειτα, ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο βελτιστοποίησης θα επιδιώξει τον σύνθετο στόχο της επίτευξης μέγιστου οφέλους στην ασφαλή, πράσινη και ενεργειακά αποδοτική οδήγηση ταυτόχρονα. Η ολοκλήρωση των πλαισίων βελτιστοποίησης θα ακολουθηθεί από την ανάπτυξη forecasting και backcasting σεναρίων, προκειμένου να ποσοτικοποιηθούν διαφορετικά σενάρια οδηγικής συμπεριφοράς και απαιτήσεις καθορισμένων στόχων των οδηγών. Τέλος, οι αναλύσεις κόστους-οφέλους θα αποτιμήσουν την βέλτιστη οδηγικής συμπεριφοράς για τους οδηγούς, τις αρχές και τους φορείς διαχείρισης οδικών δικτύων. Το OptiMo προβλέπεται να γίνει ένα ισχυρό εργαλείο αναφοράς και συγκριτικής αξιολόγησης για την παροχή στοιχείων σε όλους τους οδηγούς και τους ενδιαφερόμενους φορείς, προκειμένου να καταστεί η ασφαλής, πράσινη και ενεργειακά αποδοτική κινητικότητα πραγματικότητα για όλους.