Η ασφάλεια του δικτύου μεταφορών της χώρας, καθώς αυτό μετασχηματίζεται με τα νέα έργα, είναι βασική παράμετρος για την βελτίωση της προσφερόμενης ποιότητας υπηρεσιών μεταφορών στην Ελλάδα.  Το ερευνητικό έργο αυτό αφορά στην εκτενή καταγραφή και αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης του δικτύου και της υποδομής ενεργητικής ασφάλειας στους μεγάλους οδικούς άξονες, αεροδρόμια και λιμάνια της χώρας και στοχεύει στην διατύπωση μίας τεκμηριωμένης και ολοκληρωμένης πρότασης για την έγκαιρη πρόβλεψη όλων των απαραίτητων ενεργειών και εξοπλισμών για την αντιμετώπιση των συμβάντων στο δίκτυο μεταφορών της χώρας.