Ο Έλεγχος Οδικής Ασφάλειας (ΕΟΑ) αποτελεί μέτρο που εφαρμόζεται σε χώρες του εξωτερικού για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Το παρόν πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο τη μελέτη του τρόπου εφαρμογής του ΕΟΑ στην Ελλάδα. Στόχος είναι η σύνταξη εγχειριδίου ΕΟΑ για την Ελλάδα. Το εγχειρίδιο θα αναφέρεται στη διαδικασία ΕΟΑ, στην ομάδα ελέγχου, στις αρχές και τα μέσα του ΕΟΑ. Θα περιλαμβάνει τις εξής ενότητες δραστηριοτήτων:
– ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας και αποτύπωση της διεθνούς πρακτικής
– εξέταση των ειδικών συνθηκών και αναγκών στην Ελλάδα
-ανάπτυξη συστήματος ΕΟΑ για την Ελλάδα.