Το ερευνητικό αυτό έργο αφορά στην διερεύνηση των επιπτώσεων που έχει στην κυκλοφορία και το περιβάλλον η κυκλοφορία των ταξί στην πρωτεύουσα.  Με βάση την αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης και την εκτίμηση της κυκλοφοριακής επιβάρυνσης θα προταθούν εναλλακτικές ρυθμίσεις.  Η αξιολόγηση των ρυθμίσεων αυτών θα λάβει υπόψη τόσο τις κυκλοφοριακές και περιβαλλοντικές παραμέτρους όσο και τις κοινωνικοοικονομικές με στόχο την επιλογή της βέλτιστης λύσης, η οποία θα συνοδεύεται από αναλυτική περιγραφή των ρυθμίσεων και των μεθόδων εφαρμογής και ενημέρωσης των πολιτών.