Το ερευνητικό έργο RECORDIT στοχεύει στην ανάπτυξη και τον έλεγχο της ισχύος μεθοδολογίας για τον υπολογισμό του πραγματικού κόστους των διατροπικών εμπορευματικών μεταφορών έτσι ώστε να είναι συγκρίσιμα τα κόστη και οι φόροι που πληρώνονται σήμερα, να αξιολογήσει τις σημερινές ανισομέρειες και παραμορφώσεις της αγοράς και να προτείνει δράσεις που επιτρέπουν την σημαντική μείωση του κόστους των διατροπικών μεταφορών και την αύξηση της ελκυστικότητας των επιλογών των διατροπικών μεταφορών. Ειδική έμφαση δίδεται στην εκτεταμένη χρήση τεχνικών αξιολόγησης από τα μέρη στο σύνολο (bottom-up), στην εφαρμογή της τιμολόγησης οριακού κόστους στις διατροπικές μεταφορές, στην ανάπτυξη εξειδικευμένου Συστήματος Υποστήριξης των Πληροφοριών και προώθηση των διατροπικών μεταφορών δια μέσω δημόσιων και ιδιωτικών πρωτοβουλιών.