Μέσα στο πλαίσιο της εφαρμογής, προτυποποίησης και βέλτιστης χρήσης στο οδικό δίκτυο και την ασφάλεια των σύγχρονων συστημάτων υποστήριξης του οδηγού και ελέγχου του οχήματος, (ΣΣΥΟ) αναπτύσσεται μεθοδολογία για την εκτίμηση των επιπτώσεων των ΣΣΥΟ στην αποτελεσματικότητα του οδικού δικτύου και στο περιβάλλον. Η μεθοδολογία αυτή περιλαμβάνει την χρήση κατάλληλα προσαρμοσμένων προτύπων μικρο-κλίμακας και μακρο-κλίμακας για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών της κυκλοφορίας και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης με και χωρίς τη χρήση των ΣΣΥΟ και για διαφορετικά επίπεδα διείσδυσής τους. Η μεθοδολογία αυτή εφαρμόζεται και ελέγχεται σε δοκιμαστική λειτουργία των ΣΣΥΟ. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής επιτρέπουν τον προσδιορισμό εκείνων των ΣΣΥΟ με συνολική θετική επίπτωση στο περιβάλλον και στη χρήση του οδικού δικτύου.