Ο στόχος του ερευνητικού έργου είναι η ανάπτυξη μεθοδολογίας προσδιορισμού επικίνδυνων θέσεων στο υπεραστικό οδικό δίκτυο της Ελλάδας, η οποία θα επιτρέψει τον προσδιορισμό και εν συνεχεία εφαρμογή σειράς επεμβάσεων στις επικίνδυνες θέσεις του δικτύου της χώρας, με αποτέλεσμα τη μείωση αριθμού των οδικών ατυχημάτων και των θυμάτων τους. Πιο συγκεκριμένα, αρχικά θα πραγματοποιηθεί η ανασκόπηση της διεθνούς εμπειρίας και η καταγραφή της ελληνικής πραγματικότητας. Στη συνέχεια θα διαμορφωθεί η μεθοδολογία προσδιορισμού των επικίνδυνων θέσεων καθώς και της ιεράρχησης των επεμβάσεων, με βάση την οποία θα εκτελεσθεί στη συνέχεια μια δοκιμαστική εφαρμογή προσδιορισμού επικίνδυνων θέσεων. Όλες οι παραπάνω εργασίες θα συμβάλουν στην  ανάπτυξη αποτελεσματικού σχεδίου για το συστηματικό προσδιορισμό των επικίνδυνων θέσεων.