Με την ολοκλήρωση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας, κάθε φορέας θα πρέπει πλέον να είναι σε θέση να παρακολουθεί τις δράσεις του και να προγραμματίζει τη μελλοντική του πολιτική. Η εμπειρία του παρελθόντος έχει αποδείξει ότι η αδυναμία κατάλληλης τεκμηρίωσης των επιμέρους δράσεων, καθώς και η απουσία αξιολόγησης των αποτελεσμάτων τους, οφείλεται στην απουσία οργανωμένων βάσεων δεδομένων. Μέσα στο παραπάνω γενικό πλαίσιο, ο στόχος του ερευνητικού έργου, είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος στατιστικής επεξεργασίας στοιχείων οδικής ασφάλειας, η εφαρμογή του οποίου θα παράσχει στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών τα κατάλληλα αποτελέσματα όσο αφορά σε δύο από τους κρισιμότερους παράγοντες πρόκλησης των οδικών τροχαίων ατυχημάτων της αρμοδιότητας του Υπουργείου: τον οδηγό και το όχημα. Τα αποτελέσματα αυτά με τη σειρά τους θα μπορούν να αποτελέσουν ένα σημαντικό εφόδιο, για τον καθορισμό της πολιτικής στο βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο μέλλον.