Το ερευνητικό έργο αφορά στην ανάπτυξη και εφαρμογή ενιαίας μεθοδολογικής προσέγγισης για την εκτίμηση των επιπτώσεων στην υγεία και τον προσδιορισμό των κινδύνων των συγκοινωνιακών συστημάτων με σκοπό τη βελτίωση και προστασία της δημόσιας υγείας. Επιδιώκεται η ανάπτυξη κατάλληλα προσαρμοσμένων προτύπων για τον προσδιορισμό των κινδύνων στην υγεία από την ατμοσφαιρική μόλυνση, το θόρυβο, τις δονήσεις και τα ατυχήματα που αποδίδονται στα συγκοινωνιακά συστήματα. Η μεθοδολογία αυτή θα επιτρέψει τον προσδιορισμό της γεωγραφικής και κοινωνικής κατανομής των κινδύνων αυτών σε κατοικημένες περιοχές, τη διερεύνηση της σχέσης παραγόντων κινδύνου και ανθρώπινης δραστηριότητας, τον προσδιορισμό των πιο ευπαθών τμημάτων του πληθυσμού και την πρόταση λύσεων για τον έλεγχο και μείωση των κινδύνων.