Το ερευνητικό έργο αφορά στην ανάλυση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων οδικής ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος που λαμβάνονται σε διάφορα κράτη με στόχο τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας. Συγκεκριμένα, το ερευνητικό έργο περιλαμβάνει ανάλυση των υφιστάμενων μεθοδολογιών αξιολόγησης μέτρων οδικής ασφάλειας και εντοπισμό των κυριότερων προβλημάτων και παραγόντων που εμποδίζουν τη χρήση αποτελεσματικών μεθοδολογιών αξιολόγησης. Προτείνονται τρόποι αντιμετώπισης των αδυναμιών και δυσκολιών με στόχο την ανάπτυξη και βελτίωση των τεχνικών αξιολόγησης των μέτρων οδικής ασφάλειας. Θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι της εφαρμογής των προτεινόμενων μεθοδολογιών σε “πραγματικές” συνθήκες και θα αναπτυχθεί σχέδιο για την υλοποίηση των αποτελεσμάτων.