Ο στόχος του ερευνητικού έργου είναι η ανάπτυξη-εξειδίκευση δράσεων που περιλαμβάνονται στο Στρατηγικό Σχέδιο για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα 2001-2005, για τις οποίες διαπιστώθηκε η ανάγκη επείγουσας εφαρμογής τους. Οι δράσεις προτεραιότητας που προτείνονται έχουν αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα σύμφωνα με την εμπειρία εφαρμογής τους διεθνώς και υπάρχει η δυνατότητα άμεσης υλοποίησής τους στην Ελλάδα. Οι δράσεις αυτές αφορούν στον Έλεγχο Οδικής Ασφάλειας, στα μέτρα ασφάλειας στις θέσεις εκτέλεσης εργασιών επί των οδών και στην αποτελεσματική αστυνόμευση της χρήσης ζώνης ασφαλείας, της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και της οδήγησης με υπερβολική ταχύτητα.