Το ερευνητικό έργο έχει στόχο την ανάπτυξη μιας σύγχρονης εφαρμογής κυκλοφοριακής πληροφόρησης για την κεντρική περιοχή της Αττικής ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες στις αστικές μεταφορές και να επιτευχθεί η βέλτιστη χρήση της υπάρχουσας μεταφορικής υποδομής μέσω της διαρκούς παροχής στους χρήστες του συστήματος των διαθέσιμων πληροφοριών για τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων θα αναλυθεί το συγκοινωνιακό σύστημα της Αττικής και οι απαιτήσεις των χρηστών. Κατόπιν θα αναπτυχθεί ένα πρότυπο αποτίμησης των κυκλοφοριακών συνθηκών σε πραγματικό χρόνο και θα επεκταθεί το σύστημα κυκλοφοριακής πληροφόρησης. Θα ακολουθήσει η ανάπτυξη της διεπαφής με το χρήστη και η πιλοτική εφαρμογή του προτεινόμενου συστήματος με την παράλληλη αξιολόγησή του. Σε τελικό στάδιο θα πραγματοποιηθεί μελέτη για την πρόβλεψη της εξέλιξης των τεχνολογιών και της καινοτομίας στις μεταφορές στην περιοχή της Αττικής.