Μέσα στο πλαίσιο της ανάλυσης της συσχέτισης της ασφάλειας και οδικής υποδομής, αναπτύσσεται μεθοδολογία για τη βελτιστοποίηση της οδικής ασφάλειας του οδικού δικτύου με χρήση νέων τεχνολογιών [σύγχρονων συστημάτων υποστήριξης του οδηγού και ελέγχου του οχήματος (ΣΣΥΟ)] και αξιοποίηση της υφιστάμενης οδικής υποδομής. Η μεθοδολογία αυτή περιλαμβάνει δημιουργία και χρήση κατάλληλων μικροσκοπικών και μακροσκοπικών προτύπων για τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση των επιπτώσεων της χρήσης ΣΣΥΟ στην ασφάλεια του υφιστάμενου οδικού δικτύου. Η μεθοδολογία αυτή εφαρμόζεται και ελέγχεται σε δοκιμαστική λειτουργία των ΣΣΥΟ. Τα αποτελέσματα της έρευνας επιτρέπουν τον προσδιορισμό εκείνων των ΣΣΥΟ με συνολική θετική επίπτωση στην οδική ασφάλεια, το περιβάλλον και την αποτελεσματικότητα του οδικού δικτύου.