Αντικείμενο του ερευνητικού έργου είναι η διερεύνηση των επιπτώσεων των βαρέων οχημάτων (φορτηγών και λεωφορείων) στην πρόκληση οδικών ατυχημάτων στον Ελλαδικό χώρο. Στα πλαίσια του ερευνητικού έργου θα διερευνηθούν τα χαρακτηριστικά εκείνα των βαρέων οχημάτων τα οποία υπόκεινται σε χρονική φθορά και αυξάνουν την πιθανότητα πρόκλησης οδικού ατυχήματος, θα εξεταστεί η επιρροή της ηλικίας των βαρέων οχημάτων στην πρόκληση οδικών ατυχημάτων στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, θα γίνει καταγραφή της κατάστασης των βαρέων οχημάτων στην Ελλάδα και θα διερευνηθεί με βάση τη βιβλιογραφία η επιρροή της ηλικίας των βαρέων οχημάτων σε θέματα συναφή με την οδική ασφάλεια όπως η επιβάρυνση της κυκλοφορίας και η καταπόνηση των οδικών υποδομών.