Σκοπός του παρόντος έργου είναι η σύνθεση για τις βέλτιστες πρακτικές που αφορούν σε ανταποδοτικές επενδύσεις οδικής ασφάλειας, με βάση πληροφορίες και δεδομένα που έχουν συλλεγεί από την Ομάδα Ο7 της CEDR. Αρχικά, θα πραγματοποιηθεί ανασκόπηση υφιστάμενων μεθοδολογιών και πρακτικών που αφορούν σε μελέτες κόστους-αποτελεσματικότητας επενδύσεων οδικής ασφάλειας τόσο σε Ευρωπαϊκό, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, προκειμένου να καταγραφούν οι σύγχρονες τάσεις στον τομέα αυτό. Με βάση τα αποτελέσματα που θα προκύψουν, σειρά επιλεγμένων επενδύσεων θα αποτιμηθούν περαιτέρω και ειδικότερα θα εξεταστούν τα κυριότερα στοιχεία που επηρεάζουν την αποδοτικότητά τους. Κατάλληλοι δείκτες κόστους-αποτελεσματικότητας θα υπολογιστούν, λαμβάνοντας υπόψη την επιρροή στην ασφάλεια και το κόστος εφαρμογής των επενδύσεων, καθώς επίσης και τις ιδιαίτερες συνθήκες εφαρμογής. Οι επενδύσεις αυτές θα ιεραρχηθούν με βάση την ανταποδοτικότητά τους και οι περισσότερο ανταποδοτικές θα αναλυθούν στη συνέχεια, προκειμένου να εντοπιστούν τα κυριότερα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους, καθώς και οι κυριότεροι παράγοντες που εμποδίζουν την εφαρμογή τους και οι επιπτώσεις τους στο επίπεδο της οδικής ασφάλειας και στη συμπεριφορά των χρηστών της οδού. Το τελικό εξαγόμενο του έργου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αναφορά από οποιαδήποτε αρμόδια υπηρεσία για την υποστήριξη της επιλογής των καταλληλότερων επενδύσεων στο οδικό δίκτυο.