Στόχος του ερευνητικού έργου είναι η πρόταση των κατάλληλων μεθοδολογιών για τον προσδιορισμό των επικίνδυνων θέσεων στο οδικό δίκτυο και των αιτιών της επικινδυνότητας αυτής καθώς και η ανάπτυξη πλαισίου για τον προσδιορισμό των κατάλληλων παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων προβλημάτων οδικής ασφάλειας. Θα πραγματοποιηθεί επισκόπηση των μεθόδων που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα και διεθνώς για τον προσδιορισμό των επικίνδυνων θέσεων καθώς και επισκόπηση της συσχέτισης των οδικών χαρακτηριστικών με τα ατυχήματα και τις ενδεδειγμένες παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας. Θα προταθεί μεθοδολογία για τον προσδιορισμό των επικίνδυνων θέσεων στο υπεραστικό οδικό δίκτυο, και ταυτόχρονα πλαίσιο για την επιλογή των κατάλληλων παρεμβάσεων οδικής ασφάλειας. Το πλαίσιο αυτό θα εφαρμοστεί δοκιμαστικά για τον καθορισμό κατάλληλων παρεμβάσεων σε επικίνδυνες θέσεις επιλεγμένου άξονα του υπεραστικού οδικού δικτύου της Ελλάδος.