Το αντικείμενο του έργου αφορά στα έξυπνα συστήματα μεταφορών και πιο συγκεκριμένα σε παραμετροποίηση των μεταβλητών, οι οποίες αφορούν στις αλλαγές τις οδικής συμπεριφοράς (των οδηγών) σε συγκοινωνιακά δίκτυα στα οποία λειτουργούν έξυπνα συστήματα μεταφορών. Για το σκοπό αυτό θα καθοριστούν οι μεταβλητές που αφορούν σε δύο στοιχεία της χρήσης των συστημάτων: (α) λειτουργία συστημάτων και (β) συμπεριφορά χρηστών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα πραγματοποιηθεί κατηγοριοποίηση των λειτουργιών των συστημάτων και των αλλαγών της οδικής συμπεριφοράς σε αρχικό στάδιο και στη συνέχεια σε παραμετροποίησή τους ώστε να μπορούν να εισαχθούν σε μαθηματικά πρότυπα προσομοίωσης της κίνησης των οχημάτων.