Το αντικείμενο του Ερευνητικού Έργου είναι η διερεύνηση της λειτουργίας συστημάτων διοδίων, το θεσμικό πλαίσιο εντός του οποίου λειτουργούν και οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται. Ο στόχος του Έργου είναι η ανάγκη συντονισμού, ελέγχου και εξέλιξης του πλαισίου λειτουργίας των συστημάτων ηλεκτρονικής πληρωμής διοδίων στην Ελλάδα. Το Έργο θα εξετάσει τη διεθνή εμπειρία και πρακτική με λεπτομερείς αναφορές σε τρεις αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις αντιστοίχων χωρών του εξωτερικού. Τέλος θα πρέπει να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/52/ΕΚ καθώς επίσης και στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ηλεκτρονικών Διοδίων (EETS). Η έκθεση θα περιλαμβάνει παραδείγματα και προτάσεις για το νέο οργανωτικό πλαίσιο ηλεκτρονικής πληρωμής διοδίων στην Ελλάδα και την μετεξέλιξη του σημερινού ΤΕΟ Α.Ε. με περιγραφή του ρόλου και του αντικειμένου του.