Σκοπός του παρόντος έργου είναι η σύνταξη εγχειριδίου οδηγιών που αφορούν στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή προγράμματος συλλογής δεδομένων οδικών ατυχημάτων από τις Αρχές μιας περιοχής ή μιας χώρας. Θα αναπτυχθεί ένας πλήρης Οδηγός προτεινόμενων για συλλογή δεδομένων τόσο από τις αστυνομικές Αρχές, όσο και από ιατρικές και άλλες Αρχές, ενώ παράλληλα θα καταγραφούν οι απαιτούμενες μεθοδολογίες καταγραφής και συλλογής  των δεδομένων, καθώς επίσης και τρόποι για την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας από την εφαρμογή σχετικών προγραμμάτων συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων. Τονίζεται ότι το εγχειρίδιο που θα αναπτυχθεί θα απευθύνεται κυρίως σε χώρες μέσου και χαμηλού κατά κεφαλήν εισοδήματος (αναπτυσσόμενες χώρες) και για τον λόγο αυτό θα σχεδιαστεί με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των χωρών αυτών.