Το παρόν έργο εξετάζει θέματα που αφορούν στην οδική συμπεριφορά των δικυκλιστών και στην οδική τους ασφάλεια, ώστε να προσδιοριστούν οι παράμετροι/χαρακτηριστικά της  συμπεριφοράς τους τα οποία επιδρούν στην υψηλή τους επικινδυνότητα. Επιμέρους στόχοι του ερευνητικού έργου αποτελούν η κατανόηση των αιτιών επικινδυνότητας των δικυκλιστών, η κατανόηση της οδικής συμπεριφοράς τους και ο σχεδιασμός εργαλείων για την καλύτερη απεικόνιση της συμπεριφοράς τους. Αρχικά εξετάζονται τα πιθανά αίτια ατυχημάτων δικυκλιστών με στοιχεία από βάσεις δεδομένων ατυχημάτων και προσδιορίζονται συγκεκριμένα σενάρια τα οποία ενέχουν ιδιαίτερα υψηλό βαθμό επικινδυνότητας.  Στη συνέχεια, πραγματοποιείται διερεύνηση της συμπεριφοράς των δικυκλιστών, της ευδιακριτότητάς τους και της αντίληψης του κινδύνου με χρήση διαφόρων εργαλείων τμήμα των οποίων σχεδιάζεται/τελειοποιείται στο πλαίσιο του έργου. Τέτοια εργαλεία αποτελούν ειδικά εξοπλισμένα δίκυκλα για πειράματα πραγματικής οδήγησης, ερωτηματολόγια, προσομοιωτές κίνησης δικύκλων, γραφικά εικόνας κ.α.. Από τη σύνθεση των αποτελεσμάτων προκύπτει η επεξεργασία προτάσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας των δικυκλιστών.