Στόχος του ερευνητικού έργου είναι η ανάπτυξη ενός εγχειριδίου με οδηγίες για την ασφαλή οδήγηση των ηλικιωμένων οδηγών. Το εγχειρίδιο αυτό θα περιλαμβάνει συστάσεις σε οδηγούς  μεγαλύτερης ηλικίας για ασφαλείς πρακτικές οδήγησης καθώς και ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τις αλλαγές στην οδήγηση με την ηλικία. Με βάση το εγχειρίδιο για την ασφαλή οδήγηση των ηλικιωμένων οδηγών θα αναπτυχθεί ειδικό συνοπτικό ενημερωτικό φυλλάδιο που θα περιλαμβάνει συνοπτικά τα βασικά θέματα του εγχειριδίου και το οποίο θα διανεμηθεί μαζικά. Στο τελευταίο στάδιο θα διερευνηθεί η αποδοχή του εγχειριδίου ασφαλούς οδήγησης από δείγμα ηλικιωμένων οδηγών. Για τη διερεύνηση αυτή θα ακολουθηθεί ειδική διαδικασία που διασφαλίζει την ορθότητα των αποτελεσμάτων της.  Με βάση τα αποτελέσματα θα γίνουν οι κατάλληλες προσαρμογές και βελτιώσεις τόσο στο εγχειρίδιο όσο και στο συνοπτικό ενημερωτικό φυλλάδιο.