Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη του Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα για την περίοδο 2011 – 2020 με συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους και κατάλληλη δομή, που θα οδηγήσει στον καθορισμό, στην εφαρμογή, στην παρακολούθηση και στην αξιολόγηση των απαραίτητων δράσεων για τη δραστική μείωση του αριθμού των οδικών ατυχημάτων, των νεκρών και των τραυματιών σε αυτά. Αρχικά, θα πραγματοποιηθεί γενική αποτίμηση της εφαρμογής των προηγούμενων Στρατηγικών Σχεδίων Οδικής Ασφάλειας, ενώ παράλληλα θα καταγραφεί αναλυτικά και θα αξιολογηθεί η υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα στον τομέα της οδικής ασφάλειας. Επίσης, θα καταγραφούν, θα αναλυθούν και θα αξιολογηθούν οι σχετικές διεθνείς εξελίξεις. Στη συνέχεια θα καθοριστεί ο συνολικός και οι επιμέρους ποσοτικοί στόχοι, θα διαμορφωθεί η δομή του Στρατηγικού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας, 2011-2020, θα καθοριστούν τα επιμέρους προγράμματα και θα αναπτυχθεί ολοκληρωμένο σχέδιο εφαρμογής, παρακολούθησης και αξιολόγησής του.