Οι στόχοι αυτής της έρευνας θα είναι:

– Χερσαίες μεταφορές

– Ρυθμιστική μεταρρύθμιση και προσαρμογή

– Λειτουργικές συνθήκες για τη διευκόλυνση των διασυνοριακών μεταφορών

– Ασφάλεια των χερσαίων μεταφορών

– Βιώσιμες και αποτελεσματικές μεταφορές στις αστικές περιοχές

– Μάθηση από την εμπειρία στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου

– Προώθηση των κυριότερων συμφωνιών οδικών μεταφορών της UNECE

– Καλύτερη κατανόηση των οφελών και υιοθέτηση της εθνικής νομοθεσίας

– Ανταλλαγή εμπειριών από χώρες που εφαρμόζουν αυτές τις συμφωνίες

– Συζήτηση πιθανών μεταρρυθμίσεων στον τομέα των οδικών μεταφορών