Το βασικό αντικείμενο του ερευνητικού έργου ROSEE είναι να βελτιώσει τη συνεργασία για την προώθηση, το σχεδιασμό και τη λειτουργία των Εθνικών και Επαρχιακών οδικών δικτύων δίνοντας έμφαση στη βελτίωση της προσβασιμότητας και την οδική ασφάλεια. Για το σκοπό αυτό το ROSEE θα υποστηρίξει τις κυβερνήσεις σε Εθνικό και επαρχιακό επίπεδο, σε επιλεγμένες νοτιοανατολικές χώρες της Ευρώπης, βασιζόμενο σε μια διπλή προσέγγιση. Στο κύριο οδικό δίκτυο το έργο θα συνεργαστεί με τους αρμόδιους εθνικούς φορείς για την ανάπτυξη ή την ενίσχυση των μηχανισμών για την ενσωμάτωση της οδικής ασφάλειας στα πρότυπα για το σχεδιασμό και τη λειτουργία του οδικού δικτύου και να καθοριστούν στόχοι για την οδική ασφάλεια για το κύριο οδικό δίκτυο σε κάθε χώρα, ενώ για τα δευτερεύοντα οδικά δίκτυα, το έργο θα συνεργαστεί με τις σχετικές εθνικούς, περιφερειακούς και δημοτικούς φορείς για να σχεδιαστεί και να εφαρμοστεί μια πρότυπη προσέγγιση για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στο σχεδιασμό και τη λειτουργία των βασικών τμημάτων των δευτερευόντων δικτύων. Η προσέγγιση αυτή θα μπορεί να αποτελέσει βάση για μελλοντικές επενδυτικές προτάσεις.