Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί στη συγκέντρωση των υφιστάμενων γνώσεων, στον εντοπισμό των αναγκών και στη διάδοση των συλλεχθέντων πληροφοριών στους ενδιαφερόμενους φορείς για την προώθηση της ασφάλειας των μοτοσικλετών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αναφέρει τους τομείς για ευρωπαϊκή δράση (νομοθεσία, τυποποίηση, έρευνα και πολιτικές ανάγκες), αλλά και διαδίδει τα συμπεράσματα στους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς σε εθνικό επίπεδο. Με τον τρόπο αυτό, το έργο αναμένεται να προωθήσει μια νέα δυναμική μεταξύ των ενδιαφερομένων για την οδική ασφάλεια με την προώθηση της γνώσης, την ενίσχυση της επικοινωνίας και την καλύτερη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων τομέων που σχετίζονται με την ασφάλεια των μοτοσικλετών.

Οι στόχοι αυτής της έρευνας θα είναι:

– Η συγκέντρωση των υφιστάμενων γνώσεων σε όλους τους σχετικούς τομείς της ασφάλειας των μοτοσικλετών, σχετικά με τον πληθυσμό των μοτοσικλετιστών και τα μέσα προσέγγισής του- τα χαρακτηριστικά χρήσης και ασφάλειας των μοτοσικλετών (υποδομές, κατάρτιση, αναφορά ατυχημάτων και στατιστικές, εκστρατείες ευαισθητοποίησης, έρευνα, διαχείριση της κυκλοφορίας, αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών κ.λπ.)- πρωτοβουλίες των αρχών μεταφορών προς τις μοτοσικλέτες- ανάγκες ασφάλειας σε 8 τομείς ασφάλειας των μοτοσικλετών (υποδομές, κατάρτιση/εκπαίδευση/δοκιμές/αδειοδότηση, συλλογή δεδομένων/στατιστικές, αναφορά ατυχημάτων, έρευνα, διαχείριση της κυκλοφορίας, εκστρατείες ευαισθητοποίησης, εθνικές στρατηγικές),

– Προσδιορισμός και υποβολή έκθεσης σχετικά με τις ανάγκες για ευρωπαϊκή δράση (νομοθεσία, τυποποίηση, έρευνα και επικοινωνία) στον τομέα της ασφάλειας των μοτοσικλετών.

– Να διαδίδει τις συλλεγόμενες πληροφορίες και τις βέλτιστες πρακτικές στους ενδιαφερόμενους φορείς σε όλη την Ευρώπη, στους σχετικούς φορείς (Τύπος, κοινότητα μοτοσικλετιστών, φορείς μεταφορών, εθνικές κυβερνήσεις και κοινοβούλια, ερευνητική κοινότητα κ.λπ.) σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αναμένεται επίσης να προωθήσει μια νέα δυναμική μεταξύ των ενδιαφερομένων για την οδική ασφάλεια, βελτιώνοντας τις γνώσεις και ενισχύοντας την επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων τομέων που σχετίζονται με την ασφάλεια των μοτοσικλετών.